Homeopathie Tangel

30 jaar ervaring

Afspraken

Consulten vinden alleen plaats op afspraak.
Voor het maken van afspraken, voor vragen en/of informatie kunt u mij bereiken tijdens mijn telefonisch spreekuur:

Maandag t/m donderdag van 12.30 - 13.00. Telefoon: 070 3605852.

Mocht dit niet lukken, dan kunt u tot 12.30 via voicemail inspreken en bel ik u terug.
Spreekt u altijd uw naam en telefoonnummer in. 
Ook via homeopathietangel@gmail.com  kunt u laten weten een afspraak te willen maken.
De snelste manier is om op bovenvermeld tijdstip gewoon te bellen, zodat we dan direct alles kunnen afhandelen. 


Werktijden en bereikbaarheid

Vrijdag, weekends en op feestdagen wordt de praktijk door mijzelf of door een door de NVKH geregistreerde collega waargenomen. U kunt dan tussen 09.00 en 12.00 via voice-mail inspreken.
Ikzelf of de dienstdoende collega neemt dan diezelfde dag nog contact met u op. Bij afwezigheid (bijvoorbeeld tijdens vakantie) wordt de praktijk door een NVKH-collega waargenomen. Houdt u in voorkomende gevallen de bijsluiter van uw medicatie bij de hand!


Buiten deze tijden is de praktijk niet bereikbaar en kunt u in voorkomende gevallen contact opnemen met uw huisarts.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Uw privacy is gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat ik:

●        zeer zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
●        er voor zorg dat onbevoegden beslist geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

●        om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
●        voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
●        voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale overleg.
●        een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
●        als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

●        uw naam, adres en woonplaats
        uw geboortedatum
●        de datum van de behandeling
●        een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘homeopatisch consult'
●        de kosten van het consult


Beroepsvereniging, tuchtrecht en geschillencommissie

De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).
De NVKH heeft een klachtenprocedure indien de partijen er samen niet uitkomen. Indien nodig kan kosteloos een klachtenfucntionaris van Quasir of Geschilleninstantie Zorggeschil geraadpleegd worden.Tevens is de praktijk opgenomen in het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit betekent o.a. dat de praktijkvoering onderhevig is aan het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Binnen het TCZ bewaken het College van Toezicht en het College van Beroep de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.